KierkegardHeader

 

Κίερκεγκωρ: Ὁ Θεὸς Πάσχων. Ὁ σταυρωμένος Θεός. Τὸν Θεὸ δὲν Τὸν γνωρίζουμε, δὲν Τὸν εἴδαμε στὸ μεγαλεῖο Του, τὸν γνωρίζουμε στὴν ταπείνωσή του, στὸ πάθος του, καὶ ἔζησε Inkognito.

Τὸ ἀνθρώπινο γένος σταύρωσε τὸν Θεό. (Ἡ δύναμη τῆς εἰκόνας νὰ ἀποδώσει τὸ πάθος; "διερωτῶνται" μερικοὶ Εὐαγγελικοί-Λουθηρανοί, οἱ ὁποῖοι βλέπουν ὅτι, καὶ στὸ σημεῖο αὐτό, παρεκκλίνει τῶν θέσεων τοῦ Λουθήρου.)

Ἱ. Χρυσόστομος: “... ὁ νοούμενος καὶ φαινόμενος,, ὁ πίστει καὶ ὄψει κατοπτευόμενος,, ὁ τέλειος ἐν θεότητι, καὶ τέλειος ἐν ἀνθρωπότητι. Οὗτος, καὶ θαυματουργῶν ὡς Θεὸς, καὶ πάσχων ὡς ἄνθρωπος, Υἱός ἐστιν ἐμός,, σταυρὸς γὰρ οὐ χωρίζει μου τὸν κατὰ φύσιν ἀχώριστον. Οὗτος καὶ τοῖς ἥλοις κεντούμενος, Υἱός ἐστιν ἐμός,, ἧλοι γὰρ τούτου τὴν θείαν οὐσίαν οὐ βλάπτουσιν. Οὗτος καὶ πάσχων Υἱός ἐστιν ἐμός,, τὴν γὰρ τούτου θεότητα πάθος οὐκ ἰσχύει καταλαβεῖν. Οὗτος καὶ νεκρούμενος ἑκουσίως, κατὰ τὸ νεκροῦσθαι πεφυκὸς Υἱός ἐστιν ἐμός...” (Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, P.G., Τόμος δεύτερος, Μέρος 2ο, σελ. 969.)

Προσκυνοῦμέν σου τὰ Πάθη Χριστέ. Δεῖξον ἡμῖν, καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν. (Ἀντίφωνον ΙΕ' τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς).

 

Ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ θέση τοῦ «Μυστικοῦ τοῦ Χριστοῦ»

 Erich Przywara „Deus Semper Maior“

II

Leiden Christi.

1. Passio Christi, conforta me.

   Seele Christi ist das Innen Christi. Christus aber ist nicht „wenn nicht der Gekreuzigte“ (1 Kor 2,2). So ist Leiden Christi die Seele der Seele Christi und das Innen des Innen Christi: das eigentliche Geheimnis Christi. Geheimnis Christi: weil es unerhört ist, daß der all-tätige Gott leidsam sei, der all-selige Gott elend, der all-heilige Gott wund, der all-unsterbliche Gott sterbend. Geheimnis Christi: weil hierin das verhüllt Zarteste der Liebe Gottes sich auftut: der Tabernakel des innergöttlichen Lebens.“
(Erich Przywara „Deus Semper Maior“ Theologie der Exerzitien, in zwei Bänden, Verlag Herold - Wien - München, 1964 Wien, s. 13.)

Darum: conforta me. Kein Geschöpf kann die Tiefen der Unbegreiflichkeit

Gottes ertragen: stärke mich, daß ich die Kraft habe, nicht ungläubig

zu sein, sondern gläubig! Kein Geschöpf vermag aus sich das Antlitz

Gottes zu sehen, um wieviel weniger das innere Antlitz Seiner Liebe:

stärke mich, daß ich nicht vergehe von Dir weg, sondern in Dich hinein!

Conforta me. Gib mir die Reife der Kraft in der Unmündigkeit der Ohnmacht!

Gib mir die Ehre der Tapferkeit in der Schmach des Unterliegens!

Conforta! Nicht als Fähigkeit in mir, sondern als Mitgenommensein mit

Dir!

..........................................................

 

Das Evangelium des Leiden. Ὁ Κίερκεγκωρ εἶχε προγραμματίσει νὰ γράψει μιὰ ἐργασία μὲ αὐτὸν τὸν τίτλο. Μὴν σκεφθεῖ ὅμως κανεὶς κάτι λάθος. Ἤθελε νὰ περιλάβει ὅλα ἐκεῖνα τὰ εὐαγγελικὰ ἀποσπάσματα, ποὺ ἔδειχναν τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς τῶν μαθητῶν καὶ ἀποστόλων τοῦ Κυρίου μετὰ ἀπὸ δεινὲς περιπέτειες.

Ὅλα αὐτὰ γιὰ λόγους συναισθηματικῆς προσέγγισης μὲ τὸν ἀκροατή ἤ τὸν ἀγαπητὸ ἀναγνώστη, ὥστε νὰ μὴν χρησιμοποιηθεῖ «ἐπιχειρηματολογία» ἀποδείξεως τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ὅπως π.χ. «τὰ 1800 καὶ πλέον χρόνια τῆς ἱστορίας τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀποδεικνύουν ἀπὸ μόνα τους...» κ.ἄ.

(Journal NB: 49 . 1846.) "Unter dem Titel: Das Evangelium der Leiden, würde es mich reizen, eine Sammlung von Predigten auszuarbeiten. Die Texte müssten teils aus Christi Leidensgeschichte sein, teils solche kraftvollen Worte wie die der Apostel, als sie, nachdem sie ausgepeitscht worden waren, fröhlich weggingen und Gott dankten, dass es ihnen vergönnt war, etwas zu erleiden, od. wenn Paulus seine Fesseln eine Ehrensache nennt, od. wenn er zu Herodes Agrippa sagt: ich wünschte, jeder von Euch wäre, was auch ich bin, ausgenommen diese Fesseln. Oder die vielen Stellen in den Korintherbriefen, wo sich ein Oxymoron nach dem anderen findet: selbst arm machen wir alle reich; od. freuet Euch. Und abermals sage ich freuet Euch. Item die Stelle aus dem Jakobusbrief, dass wir froh sein sollen, wenn wir in mancherlei Leiden versucht werden.

Außerdem müssten dann 3 kurze, aber gefällige Reden folgen: Was wir nun lernen von den Lilien auf dem Felde und von den Vögeln unter dem Himmel."

Κάποιες σκέψεις σχολιαστῶν τοῦ Κίερκεγκωρ (τῆς Εὐαγγ.-Λουθηρανικῆς ὁμολογίας)

(Christologische Motive in den Christlichen Reden                 σελ. 250)

«...weil das Religiöse gerade im Leiden atmend lebt.»11

….........................................................

10 E. Bloch Das Prinzip Hoffnung in drei Bänden, Frankfurt am Main 1967, S. 1580, kommentiert diese Doppelszene Kierkegaards u.a. so: „Anima mea, diese Geburt und Zuflucht des seiner bewußten Existierens, lebt auch am Herd(τὸ κέντρο) des Objekts; auch dort ist ihr Unendliches mit dem Endlichen zusammen.“

…................................................................

Der religiöse Vortrag, wie Kierkegaard an gleicher Stelle sagt, muss zwar nicht dauernd vom Leiden reden, darf aber auch nicht so tun, als wäre das Leben mit bloß dichterischer ,Begeisterung‘ zu bewältigen.

Reden Kierkegaards in ständigen Variationen des Schöpferischen, Existentiellen, Menschlichen, Natürlichen, Grenz-Natürlichen, Göttlichen, Christlichen, Extrem-Menschlichen, Leidenden, Verzweifelten, Beängstigten, Besorgten usw. Nur in diesem Sinne darf der Hinweischarakter der Reden auf das Human-Christliche in diesem Doppelbegriff stehen bleiben...

Τὸ θέμα χρειάζεται ἀνάλυση. Πόσοι δὲν ἔγιναν «ἐγγύτερα» πιστοὶ ἐξ αἰτίας τῆς σκέψης τῆς Δευτέρας Παρουσίας; Ποιὸν ἀπώτερο σκοπὸ εἶχαν οἱ ἁγιογραφίες μὲ περιεχόμενο ὑπερβολὲς τῆς «κολάσεως», ὅπως οἱ ἐμπνευσμένες ἀπὸ τὴν τριλογία τοῦ Dante Aligelri, καὶ τὴν τιμωρία τοῦ κλέφτη κατσικιῶν;

------------------------------------------------------------------------------

 

 ...Καὶ ἕνα βιβλίο μὲ τὴν παγκόσμια θρησκειολογικὴ θεώρηση τοῦ θέματος:

 "  Θνήσκων Θεός  "

 

 

 

 

 


Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Συνδεθείτε

Άλμπουμ - Κατηγορίες

Φωτο - Αλμπουμ